Ergotherapeuten

Zuid-Holland Noord

Wij zijn een netwerk waarin kennis en ervaringen worden gedeeld en waar afstemming t.a.v. kwaliteit van zorg plaatsvindt. Bij dit netwerk zijn diverse vrijgevestigde ergotherapiepraktijken aangesloten. Wij willen bereiken dat de regionale positie van de ergotherapeuten in de eerste lijn wordt versterkt en een duidelijk aanspreekpunt vormen voor alle cliënten, zorgverleners, samenwerkingsverbanden en de regionale zorgverzekeraars.

Door kennisuitwisseling, het benutten van elkaars expertise, scholing en intervisie, voorzien wij onze cliënten van de beste ergotherapeutische zorg. Wij maken ons sterk voor "de juiste zorg op de juiste plek!".

Onze missie

Onze doelstellingen:

 • Profilering van de ergotherapie naar regionale zorgverzekeraar, verwijzers en cliënten in de regio
 • De juiste zorg op de juiste plek leveren
 • Zichtbaarheid van de praktijken in de regio vergroten
 • Een professionele gesprekspartner vormen voor alle betrokkenen van het cliëntsysteem
 • Aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden

Ergotherapie

Een ergotherapeut is gericht op het (weer) mogelijk maken van het dagelijks handelen in en om de eigen omgeving en het deelnemen aan de samenleving. Door het vergroten van de (eigen) mogelijkheden worden betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer mogelijk en kunnen mensen (langer) thuis functioneren (dit is ergotherapie).

Het is hierbij belangrijk dat u als cliënt zoveel als mogelijk de eigen regie behoudt over uw leven. Uw ergotherapeut zal u, binnen de mogelijkheden van de ergotherapie, ondersteuning bieden waar dat gewenst is. Vanuit het basispakket van de verzekering wordt 10 uur ergotherapie vergoed (vergoedingen en tarieven). Sommige aanvullende pakketten vergoeden nog extra behandelingen.

Er is een grote hoeveelheid onderliggende oorzaken waardoor een beperking ervaren kan worden. Binnen de ergotherapie zijn dan ook verschillende specialisaties. Het is onmogelijk om hier alle mogelijke specialisaties te benoemen, maar om er een paar uit te lichten;

 • Parkinson
 • MS
 • Dementie (EDOMAH)
 • Handtherapie
 • Cognitieve revalidatie
 • Werkplek beoordeling & advies en ondersteuning bij de reïntegratie
Op de website van de verschillende diagnosegroepen is dit veelal terug te vinden. Vraag anders gerust de specialisaties na bij de ergotherapeut bij u in de buurt (zie onze deelnemers).

 

Kinderergotherapie

Kinderen lijken zich over het algemeen vanzelf te ontwikkelen. Maar soms gaat het niet zo vanzelfsprekend. Uw kind heeft bijvoorbeeld problemen met aan-/uitkleden, knippen of het hanteren van bestek. Ook kunnen er soms onverklaarbare woedeaanvallen, concentratieproblemen of overgevoeligheid optreden.

Kinderergotherapie helpt hierbij. Wij bieden ondersteuning bij de motorische ontwikkeling, ontwikkelen van vaardigheden en problemen bij de prikkelverwerking. Samen met u en uw kind zoeken wij uit waar de problemen door veroorzaakt worden en stellen we concrete doelen op om aan te werken. Binnen de behandeling wordt gebruik gemaakt van spelvormen die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind om het werken aan de doelen leuk te maken. Ouders worden nauw betrokken bij de behandeling om verder leren en ontwikkelen in de dagelijkse situatie te bevorderen. We werken samen met alle betrokkenen rondom een kind zoals school of andere hulpverleners. Kinderergotherapie kan onder andere ondersteuning bieden bij:

 • zelfredzaamheid, persoonlijke verzorging
 • schrijfproblematiek
 • fijne motoriek
 • planning
 • hulpmiddelen
 • chronische vermoeidheid/pijn
 • sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking)
 • zelfregulatie
 • concentratieproblemen
Meer informatie over de inhoud en specifieke behandelingen kunt u vinden op de websites van de ergotherapiepraktijken. Kijk bij onze deelnemers om een kinderergotherapeut bij u in de buurt te zoeken.

 

Onze Ergotherapeuten


Informatie voor hulpverleners, verwijzers en financierders

Grote behoefte aan ergotherapie

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie, omdat dit bijdraagt aan de zelfstandigheid van mensen. De juiste zorg op de juiste plek, dat is waar ergotherapie op aanhaakt. Het (vroegtijdig) inschakelen van de ergotherapeut kan de zelfstandigheid van de cliënt vergroten, waardoor uitbreiding van zorg in de thuissituatie (tijdelijk) voorkomen of uitgesteld kan worden. Zelfmanagement versterken bij de cliënt en het bevorderen van diens veerkracht, neemt binnen de ergotherapie een steeds prominentere plek in. Dit alles zorgt voor een besparing op de zorgkosten.

Ergotherapie kan daarnaast een rol spelen in het verlichten van de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

Informatie voor verwijzers en financierders

Ergotherapie is niet zozeer diagnose gebonden. Reden voor verwijzing is een vraag naar een handelingsadvies en/ of training van de cliënt mbt dagelijkse activiteiten. Hierbij wordt gekeken naar de gevolgen van de aandoening op deze handeling, naar de context waarin de handeling wordt uitgevoerd en naar de werkwijze en leerstijl van de cliënt.

De VEZH-Noord heeft met verschillende organisaties en instanties samenwerkingsverbanden, zoals WMO’s, REOS, en streeft er naar om ketenzorgpartner te worden binnen de diverse netwerken, waardoor de samenwerking met andere disciplines verstevigd wordt.

Contact

Vragen?

Stuur ons een email!

Meer informatie over ergotherapie: